Algemene voorwaarden

            INSCHRIJVING:
 • Inschrijving voor de muziekles geschiedt via het inschrijfformulier. U dient het inschrijfformulier in te leveren inclusief een kopie van een geldig Identiteitsbewijs.
 • Het inschrijfformulier van jongeren onder de 18 jaar moet worden ondertekent door een ouder of verzorger.
 • RemcoKeys biedt keyboardlessen en pianolessen aan per maand. Minimale deelname na inschrijving is 3 maanden.
 • Het schooljaar is opgedeeld in 11 lesmaanden. RemcoKeys bied minimaal 36 lessen per schooljaar aan.
 
        PLAATSING:
 • De lesdag en lestijd wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • Het is echter niet altijd mogelijk om uw voorkeur te verwezenlijken. Inschrijvers die niet geplaatst kunnen worden, komen automatisch op een wachtlijst.
 

            LESVOORTWAARDEN:

 • Op feestdagen en in de schoolvakanties is er geen les.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn aanwezigheid.
 • Mocht de cursist verhinderd zijn voor zijn of haar les dan kunt u dit aangeven bij RemcoKeys op bovenstaand telefoonnummer of email adres.
 • Uw docent, Remco van Zandvoort, is naast zijn werkzaamheden als docent ook als muzikant actief. Hierdoor kan het voorkomen dat lessen verzet moeten worden i.v.m. repetities en/of concerten. Bij afwezigheid zal RemcoKeys u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en een vervangende lestijd afspreken.
 • Materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.
 • RemcoKeys is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken.
 
            BETALING:
 • U ontvangt voor iedere maand een factuur per email en dient deze binnen 7 dagen na factuurdatum over te maken.
 • De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Over het lesgeld van cursisten die 21 jaar of ouder zijn, is het lesgeld inclusief 21% BTW. Tot 21 jaar is BTW-vrij.
 
            RESTITUTIE:
 • Verzuim van een cursist leidt niet tot restitutie van verschuldigde lesgelden.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de cursus wordt geen restitutie van lesgeld verleend.
 
       ZIEKTE:
 • Bij afmelding door ziekte wordt geen restitutie verleend, deze lessen kunnen ook niet op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Bij langere periode van ziekte wordt in overleg gekeken naar een passende oplossing.
 
            BEEINIGING:
 • Het opzegtermijn voor een cursus is 1 maand en dient schriftelijk of per email te gebeuren. Dit wil zeggen: deze maand opzeggen is eind volgende maand de laatste les.
 • Het wijzigen van het aantal lessen per maand dient 1 maand van te voren schriftelijk of per E-mail aangegeven te worden.
 • Voor de Cursussen geldt dat als deze niet vier weken voor het einde van de maand is opgezegd, deze telkens stilzwijgend met 1 maand wordt verlengd.